:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
26 Zulkaedah 1435 H | 21 September 2014 M


         

         

         
         

26 Zulkaedah 1435 H
21 September 2014 MUcapan Perasmian Di Majlis Konvensyen KKC Peringkat Kebangsaan Tahun 2006, pada Hari Isnin 14 Syawal 1427H / 06 November 2006M.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Yang Mulia,
Awang Haji Junaidi bin Haji Omar,
Pengarah Institut Perkhidmatan Awam,
Selaku Pengerusi Majlis.

Ketua-Ketua Jabatan,
Pegawai-Pegawai Kanan,
Peserta-Peserta Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang Peringkat Kebangsaan 2006 dan para hadirin dan hadirat yang dihormati.

Yang Mulia,


Alhamdulillah, saya merasa gembira kerana diberi kesempatan berada dalam masyarakat KKC pada pagi ini untuk bersama-sama dengan abiskita semua dalam menghayati usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh masyarakat KKC dalam meningkatkan kualiti dan kecemerlangan Perkhidmatan Awam. Saya terlebih dahulu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penganjur Konvensyen KKC Kebangsaan kerana menjemput saya hadir dan seterusnya menyempurnakan perasmian Konvensyen yang berprestij ini.

Kita maklum bahawa, Program KKC merupakan salah satu langkah kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 dekad lalu yang bertujuan untuk menerapkan budaya kerja berkualiti dalam perkhidmatan awam. Usaha ini sentiasa diperkukuh melalui usaha-usaha berterusan Institut Perkhidmatan Awam (IPA) sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk membangunkan program-program KKC. Antaranya dengan menyediakan latihan-latihan di bidang KKC kepada pegawai dan kakitangan dan mengeluarkan panduan-panduan mengenai KKC serta menyediakan sistem pengiktirafan kepada kumpulan-kumpulan KKC dengan mengadakan Konvensyen KKC Peringkat Kebangsaan. Langkah ini adalah selaras dengan harapan stakeholders perkhidmatan awam supaya anggota perkhidmatan awam sentiasa berusaha meneroka dan mencari amalan-amalan terbaik bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi semasa melaksanakan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan.

Pada akhir-akhir ini, program pembangunan KKC diperkukuh lagi dengan pelaksanaan program penandaarasan yang bertujuan untuk menyokong dan memperkukuh pelaksanaan program-program peningkatan kualiti yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya.

Penandaarasan atau benchmarking diakui sebagai alat pengurusan yang berpotensi dalam menggerakkan agensi-agensi kerajaan ke arah mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang masa. Melalui aktiviti penandaarasan, peluang untuk mempelajari sesuatu dari pihak lain, akan terbuka lebih luas dengan lebih teratur. Dengan mempelajari dari pihak lain, sesebuah agensi akan sedar tentang kelemahan dan kekurangan masing-masing dan seterusnya berusaha untuk melaksanakan penambahbaikan.

Dalam dunia pengurusan yang semakin kompetitif, pelaksanaan penandaarasan bukan sahaja boleh mengelakkan sesebuah agensi kerajaan daripada bersikap selesa dengan prestasi masakini dan beranggapan tidak perlu menerokai ruang penambahbaikan yang sentiasa terbuka, bahkan boleh meningkatkan daya kompetitif agensi-agensi kerajaan dalam memajukan perkhidmatan awam dan meningkatkan kepuasan hati pelanggan terhadap penyampaian perkhidmatan dan produk.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Dalam usaha meningkatkan kecemerlangan Perkhidmatan Awam, Wawasan Perkhidmatan Awam Abad ke-21, menekankan kepentingan peranan Perkhidmatan Awam ditingkatkan dan diubah. Pada hari ini, kita mendapati peranan perkhidmatan awam telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya.

Perubahan peranan ini telah memberi impak positif ke atas gaya atau style kepimpinan dalam perkhidmatan awam iaitu daripada cara kawalan dan memberikan arahan (command and control style) kepada kepimpinan transformational yang menjurus kepada pembentukan perhubungan dengan pekerja yang kini lebih berpengetahuan dan pelaksanaan penurunan kuasa yakni empowerment. Perubahan-perubahan ini sangat menentukan dalam menyediakan persekitaran yang kondusif yang merangsang kewujudan aktiviti-aktiviti KKC dan lain-lain aktiviti peningkatan kualiti yang lebih dinamik dalam organisasi.

Perkhidmatan Awam pada hari ini dalam merealisasikan peranannya yang semakin kompleks dan mencabar akan terus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan pelaksanaan kualiti (quality pressures) dalam penyampaian perkhidmatan dan produk. Perkhidmatan Awam kini sedang berhadapan dengan perubahan persekitaran yang dinamik dan ekspektasi stakeholders serta pelanggan yang semakin tinggi. Untuk merealisasikan peranan perkhidmatan awam dan memenuhi kehendak pelanggan serta mewujudkan kecemerlangan dalam perkhidmatan awam, Perkhidmatan Awam sudah setentunya memerlukan pekerja yang berpengetahuan (knowledge workers) dan kompeten dalam bidang masing-masing.

Kecemerlangan dalam perkhidmatan awam merupakan satu tahap yang perlu dicapai dan dipertingkatkan melalui pencapaian pegawai / kakitangan yang tinggi dan kompeten dalam bidang masing-masing. Untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam, pegawai dan kakitangan yang merupakan sebagai intellectual capital kepada Perkhidmatan Awam, perlu dipersiapkan untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam perkhidmatan awam :

Arus perubahan yang pantas,

Keperluan kepada pengetahuan dan kemahiran terkini,

Persekitaran yang pantas berubah,

Kepantasan membuat keputusan dan tindakan,

Keperluan memberi perhatian kepada NGOs, sector bukan kerajaan,

Kesediaan bertindak balas terhadap pembangunan teknologi,

Pengamalan budaya pembelajaran dalam organisasi,

Kehendakan pelanggan yang sering berubah-ubah.

Untuk menghadapi cabaran-cabaran yang saya sebutkan itu, dan untuk memastikan kita masih relevant , perkhidmatan awam memerlukan pegawai / kakitangan yang mempunyai kualiti-kualiti berikut :

Tinggi penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing,

Sentiasa meningkatkan kemahiran,

Sentiasa mengamalkan nilai dan ciri-ciri peribadi yang positif,

Mampu melaksanakan pengurusan organisasi dengan fleksibel,

Menerapkan dan mengamalkan budaya pembelajaran,

Mampu memberikan perkhidmatan yang pantas, cekap dan berkesan.

Kualiti-kualiti yang saya sebutkan tadi, semakin sangat diperlukan dalam usaha kerajaan ke arah mewujudkan good governance (Amalan Tadbir Urus Yang Baik) yang menekankan pengurusan yang berintegriti dan akauntabel (bertanggungjawab), cekap, telus, peka (responsive), sepakat (consensus), kesamarataan dan menyeluruh (equitable and inclusive), mengikut peraturan dan undang-undang, efektif dan efisien dan penglibatan semua atau bersama (participatory) adil dan berkesan.

Infrastruktur ke arah pertumbuhan kualiti-kualiti ini, disediakan sebaiknya oleh program-program KKC. Teknik-teknik, alat-alat dan disiplin-disiplin yang diterapkan dalam pelaksanaan projek-projek KKC mampu melatih dan mempersiapkan anggota-anggota kumpulannya meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi, kemahiran berfikir secara kritis dan memiliki daya kreativiti yang dinamik serta menjadikan risk and decision taking is a way of working sehingga mereka mempunyai motivasi dalaman yang tinggi.

Menerusi pengamatan saya, pegawai / kakitangan ini kerana mereka begitu dekat dengan masalah, akan menjadi kumpulan yang paling berupaya menyelesaikan masalah serta menjadi lebih reseptif dan lebih terbuka terhadap sebarang perubahan yang diperlukan oleh organisasi ke arah kecemerlangan kerana mereka komited dalam usaha-usaha ke arah pencapaian objektif-objektif organisasi.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang diperoleh oleh organisasi dalam pembangunan program-program KKC, saya melihat sudah sampai masanya bagi Perkhidmatan Awam di negara ini mengambil inisiatif ke arah memantapkan lagi program-program KKC sejajar dengan tuntutan pelaksanaan Wawasan Perkhidmatan Awam Abad Ke-21. Antara langkah tersebut ialah memanfaatkan kemajuan ICT dan program e-kerajaan dengan mewujudkan portal KKC. Portal ini akan berfungsi sebagai inisiatif berterusan Institut Perkhidmatan Awam bagi memastikan program pembangunan KKC lebih mantap dan menyeluruh dengan pangkalan data yang sistematik dan komprehensif dapat dibangunkan agar pengurusan KKC dapat dikemaskini dari semasa ke semasa.

Penyediaan portal ini amat dinanti-nantikan oleh organisasi terutamanya masyarakat KKC dan setentunya dapat memenuhi keperluan organisasi dalam mendapatkan maklumat-maklumat yang komprehensif supaya pelaksanaan program KKC dapat dijalankan secara lebih sistematik. Melalui portal ini anggota perkhidmatan awam berpeluang mengkaji dan menggunapakai amalan-amalan terbaik (best practices) yang dipraktikkan dalam organisasi yang telah berjaya dalam pengurusan projek KKC dan memudahkan perkongsian ilmu di antara komuniti KKC secara on-line .

Penyediaan portal ini juga akan membolehkan usaha-usaha untuk mengkaji semula proses, prosedur dan sistem kerja yang sedia ada. Anggota perkhidmatan awam yang terlibat dalam KKC akan dapat meningkatkan jaringan kerja dan interaksi sesama mereka melalui pertukaran maklumat secara mudah dan pantas. Portal ini akan dapat menyebarluaskan pengalaman dan ide-ide yang inovatif yang dipraktikkan dalam organisasi masing-masing secara lebih meluas kepada Jabatan-Jabatan lain dalam perkhidmatan awam. Langkah ini boleh menjurus kepada pelaksanaan program pensejajaran dalam perkhidmatan awam dan memperluas gabungan strategik (strategic alliance) dalam perkhidmatan awam terutama dalam melaksanakan isu-isu yang mempunyai kepentingan nasional.

Selain itu, dalam usaha memantapkan lagi program-program pembangunan KKC, inisiatif ke arah mewujudkan Anugerah Fasilitator KKC Tahunan Kebangsaan, perlu juga dipertimbangkan bagi tujuan menghargai peranan fasilitator-fasilitator KKC dalam meningkatkan dan menggalakkan penubuhan KKC serta mengiktiraf penglibatan mereka dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan awam di agensi masing-masing.

Tindakan-tindakan strategik dalam meningkatkan keberkesanan pembangunan program-program KKC sangat mustahak dilaksanakan bagi memastikan projek-projek KKC terus relevan dalam mewujudkan program-program penambahbaikan berterusan dalam organisasi (continuous improvement) kerana program-program KKC bukanlah program yang malar segar secara semulajadi atau self sustaining ditambah lagi dengan halangan-halangan yang sedia wujud dalam organisasi yang boleh menghambat pembudayaan KKC seperti sikap dingin yang diamalkan oleh sebahagian pegawai atau kakitangan. Seperti, tanpa perhatian atau komitmen pihak pengurusan, KKC akan lesu dan mati. Kerana itu, adalah perlu program-program KKC diurus sebaik mungkin dan pihak pengurusan atasan sama-sama turun padang dalam memberikan sokongan yang diperlukan kepada kumpulan-kumpulan KKC.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Dalam usaha untuk membudayakan KKC dan menjadikannya terus relevan dalam usaha-usaha penambahbaikan kualiti perkhidmatan dan produk dalam Perkhidmatan Awam, apalagi setelah hampir 2 (dua) dekad program tersebut diperkenalkan dalam Perkhidmatan Awam dan diperkukuh melalui penganjuran konvensyen KKC Peringkat Kementerian dan Kebangsaan mulai 1998, adalah mustahak Laporan Pelaksanaan Program-Program KKC Dalam Perkhidmatan Awam, disediakan oleh Institut Perkhidmatan Awam sebagai usaha untuk memperlihatkan dan mengukur pencapaian agensi-agensi kerajaan dalam program-program meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan produk melalui program-program KKC. Usaha ini penting bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan KKC dan peranan kumpulan-kumpulan KKC dalam usaha-usaha peningkatan kecemerlangan Perkhidmatan Awam dan dalam pelaksanaan good governance melalui pembangunan kompetensi anggota-anggota KKC.

Usaha-usaha untuk lebih meyakinkan seluruh anggota perkhidmatan awam bahawa Kumpulan-Kumpulan KKC yang terdapat dalam organisasi merupakan alat yang paling berkuasa (most powerful tool) bagi penyelesaian masalah-masalah dan pencapaian objektif-objektif penambahbaikan berterusan, hendaklah diiringi dengan bukti-bukti kukuh bahawa program-program KKC telah berupaya bukan sahaja meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan produk organisasi bahkan berupaya meningkatkan prestasi kerja, etika kerja dan kompetensi ahli-ahli KKC. Dalam hubungan ini, adalah mustahak penglibatan kakitangan dalam program-program KKC direkodkan dalam penilaian prestasi kakitangan dan rekod perkhidmatan serta diambil kira sebagai kriteria pemberat (weightage) dalam penilaian prestasi kakitangan dan sokongan kenaikan pangkat.

Menurut pengamatan saya, adalah tidak dinafikan bahawa dalam tempoh lima tahun terakhir ini, program-program KKC telah berupaya mewujudkan amalan-amalan terbaik (best practices) yang boleh dicontohi dalam pelbagai bidang penyampaian perkhidmatan dan produk.

Dalam mewujudkan amalan-amalan terbaik (best practices) itu, sudah setentunya kumpulan-kumpulan KKC melakukan penyemakan dan penambahbaikan ke atas proses, prosedur dan sistem penyampaian perkhidmatan dan produk, bahkan peraturan-peraturan dan seterusnya memperkenalkan proses kerja baru, Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR) yang baru bahkan Garispanduan baru yang lebih konstruktif. Dalam konteks ini, Ketua-Ketua Jabatan memainkan peranan penting dalam memastikan Standard Operation Prosedure (SOP) yang dicadangkan oleh program-program KKC sebagai langkah meningkatkan kualiti perkhidmatan dan produk, dapat dilaksanakan dengan berkesan di dalam organisasi. Tanpa penglibatan dan dukungan padu dari Ketua-Ketua Jabatan, usaha-usaha penambahbaikan akan terhenti sebatas memenangi anugerah KKC atau lain-lain anugerah kualiti atau perubahan superfacial . Ini adalah kerana dukungan ketua-ketua jabatan dalam apa jua usaha penambahbaikan atau pembaharuan organisasi adalah paling fundamental dan vital. Ketua-Ketua Jabatan selaku pemimpin organisasi mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh kakitangannya perlu bertindak sebagai pencetus inspirasi, perlu bersedia untuk mencabar status quo, mempersoal polisi dan peraturan yang ada dengan menyediakan pilihan yang lebih konstruktif lagi baik / sesuai dengan keadaan masakini.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

Sejajar dengan tujuan perhimpunan kita dalam konvensyen ini, iaitu meningkatkan kualiti dan kecemerlangan perkhidmatan awam, saya sukacita menekankan di sini bahawa keutamaan kepada pelanggan atau customer focus merupakan keutamaan pengurusan masa kini. Dalam persekitaran yang kompetitif, pelanggan mengukur kecekapan organisasi berasaskan kemampuannya menyampaikan perkhidmatan dalam tempoh dan dalam standard-standard kualiti yang dijanjikan. Dalam menyahut pendekatan ini, Tekad Pemedulian Orang Ramai telah diperkenalkan dalam perkhidmatan awam. Menunaikan dan menepati janji merupakan nilai murni yang diterima secara universal sebagaimana disebutkan dalam surah al-Isra' ayat 34 : yang terjemahannya kira-kira, "Dan sempurnakanlah perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu Wataala dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya...". Saya berharap masyarakat KKC yang bekerja lebih keras dalam meningkatkan kepuasan hati pelanggan melalui usaha-usaha penambahbaikan berterusan dalam organisasi masing-masing.

Untuk mengakhiri ucapan saya ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Institut Perkhidmatan Awam kerana berupaya menganjurkan Konvensyen KKC Peringkat Kebangsaan 2006 dengan lebih cemerlang dan saya difahamkan juga, telah berjaya mencipta lagu khas KKC yang berjudul KKC Budaya Kerja Cemerlang, yang digubah oleh Awang Md. Zeni bin Latip, Pegawai Latihan Kanan, Institut Perkhidmatan Awam.

Saya penuh berharap, Konvensyen KKC tahun ini akan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat KKC berinteraksi dan mengongsikan ide-ide inovatif secara langsung dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sarana untuk menyatukan usaha-usaha ke arah memajukan lagi KKC dan meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam secara holistik. Dengan harapan dan pesanan / saranan ini, dengan melafazkan

بسم الله الرحمن الرحيم

Saya dengan sukacita merasmikan Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) Peringkat Kebangsaan 2006 anjuran Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Sekian.

وبا لله التوفيق والهداية

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         

                  


        Ucapan YM Setiausaha Tetap
Majlis Pembukaan Program Perkhemahan Belia Masjid Anti Dadah Peringkat Masjid Daerah Brunei Muara Pd 27/12/06 di Masjid Kg.Perpindahan Mata-Mata, Gadong.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

v Salah satu anugerah Allah SWT yang terbaik ialah zaman muda.

v Zaman muda adalah:-

- zaman yang paling gemilang

- zaman yang paling produktif

- zaman membangun

- zaman membina

- zaman menuntut ilmu

- zaman mengembara

- zaman mencoba

v Zaman muda juga ialah zaman kekuatan diantara dua kelemahan:

Iaitu kelemahan di zaman kanak-kanak dan di zaman tua.

v Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum (ayat 54):

Allah mencipta kamu bermula dengan keadaan lemah (kanak-kanak), selepas berkeadaan lemah itu, Ia menjadikan kamu kuat (muda/belia). Setelah itu, Ia menjadikan kamu lemah pula serta beruban (tua).

v Hadis daripada Ibnu Abas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

Pergunakan lima kesempatan sebelum tibanya lima perkara:

- Hidupmu sebelum matimu.

- Sehatmu sebelum sakitmu.

- Waktu senangmu sebelum sibukmu.

- Masa mudamu sebelum hari tuamu.

- Waktu kayamu sebelum miskinmu.

Program Perkhemahan Belia Masjid anti Dadah:-

- Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dadah.

- Melindungi belia daripada dadah.

- Meningkatkan kesedaran.

- Mencegah.

- Meningkatkan semangat ke Islaman, ke Imanan.

- Aktiviti semasa percutian sekolah.

Aktiviti:

- Ceramah motivasi.

- Ceramah tentang penyalahgunaan dadah.

- Ketahanan jati diri.

- Demonstrasi menakutkan (sebatan).

- Untuk memberi pengetahuan, membantu memberi kesedaran, gambaran sebagai "penagih" yang merengkok sama ada di Penjara atau Rumah Pemulihan Al-Islah.

- Susah untuk menerima hakikat sebenar / menerima kenyataan - anak / suami / isteri / ayah / ibu - sebagai "penagih".

Timbul Rasa:

- Penyesal (Menyesal tidak berguna).

- Malu (kepada keluarga, masyarakat).

- Kepiluan / kesedihan (yang ditinggalkan).

- Banyak persoalan / pertanyaan kenapa? Why? Kenapa berlaku kepada saya? Kenapa berlaku kepada anak saya?

- Masyarakat / keluarga.

- Pekerjaan?

- Semasa di Penjara / di Rumah Al-Islah:-

w Bayangkan tiada pelawat (Indung bapa / adik beradik tidak melawat).

w Bayangkan tiada dipeduli oleh keluarga.

w Timbul keinsafan.

( 12 - 36 bulan atau lebih)

w Banyak masa untuk berfikir / insaf / belajar ilmu ugama.

Sekian.

وبا لله التوفيق والهداية

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته