:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
8 Zulkaedah 1435 H | 3 September 2014 M


         

         

         
         

8 Zulkaedah 1435 H
3 September 2014 MUcapan Perasmian Di Majlis Pelancaran Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Pada 09/09/2006, Di Dewan Teratai, KHEU.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Yang Mulia,
Pengarah-Pengarah,
Pegawai-Pegawai Kanan,
Para Jemputan,
Ahli-Ahli Jawatankuasa Penyelenggara Hari Pelanggan

Kementerian Hal Ehwal Ugama 2006,
Hadirin dan Hadirat sekalian.

Al-Hamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat, 'inayah dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk melancarkan Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama 2006M.

Saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Penyelenggara Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama kerana memberi penghormatan kepada saya untuk menyempurnakan perasmian Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama 2006 dan seterusnya menyempurnakan perasmian Pameran Meningkatkan Kualiti Kehidupan Beragama pada pagi ini.

Kementerian Hal Ehwal Ugama sebagai sebuah agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan sosial, sentiasa berhadapan dengan pelbagai kehendak dan ekspektasi rakyat dan penduduk yang semakin meningkat kerana kementerian ini memikul tanggungjawab bagi memenuhi harapan dan wawasan negara dalam mewujudkan Negara Yang Indah Lagi Diredhai Allah iaituبلدة طيبة ورب غفور (Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur). Dalam memenuhi kehendak dan ekspektasi tersebut, Kementerian Hal Ehwal Ugama sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkualiti yang menjurus ke arah peningkatan kualiti kehidupan beragama rakyat dan penduduk di negara ini.

Dalam hubungan ini, kementerian ini sentiasa mengambil langkah-langkah ke hadapan dalam memastikan setiap anggota di kementerian ini menjadi kumpulan kerja barisan hadapan (front liners) yang dapat menonjolkan imej kecemerlangan perkhidmatan awam dan kerajaan. Kementerian ini sentiasa memberi penekanan supaya semua aktiviti kerja hendaklah ditujukan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan (customer satisfaction) dengan cara lebih peka dan responsif kepada perubahan-perubahan persekitaran serta melaksanakan penambahbaikan-penambahbaikan yang berterusan.

Para hadirin yang dihormati,

Dalam usaha meningkatkan kepuasan hati pelanggan, kementerian ini telah mengambil tindakan strategik dengan menjadikan kepuasan hati pelanggan sebagai salah satu matlamat strategik kementerian ini dan menjadikan sasaran tersebut sebagai sebahagian daripada matlamat akhir aktiviti-aktiviti pengurusan peningkatan kualiti dan produktiviti kementerian ini dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

Ke arah melaksanakan perancangan strategik tersebut, kementerian ini telah menyediakan Pelan Pelaksanaan Strategik seperti menetapkan ciri-ciri kualiti yang diperlukan oleh pelanggan, menetapkan standard-standard kualiti output yang hendak dicapai, menetapkan mekanisme-mekanisme pengukuran pencapaian output serta menetapkan mekanisme pengukuran kepuasan hati pelanggan seperti penetapan Key Performance Indicators (KPI) atau Penunjuk-Penunjuk Prestasi Utama. Langkah ini dibuat bagi membolehkan kementerian ini mengukur tahap kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan dan produk kementerian ini dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

Selain dari itu, sebagai bukti kesungguhan kementerian ini dalam memberikan perkhidmatan-perkhidmatan yang menepati standard-standard kualiti yang ditetapkan, kementerian ini sentiasa memastikan Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR) dan proses-proses kerja yang disediakan bagi setiap perkhidmatan dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap pegawai dan kakitangan di kementerian ini. Langkah ini adalah bagi menjamin terpeliharanya integriti dan ketelusan perkhidmatan serta mengurangkan penggunaan budibicara seorang pegawai bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa atau ketidakpatuhan kepada standard-standard kualiti perkhidmatan yang ditetapkan.

Kementerian Hal Ehwal Ugama sejajar dengan fungsi dan komitmennya untuk meningkatkan kualiti kehidupan beragama di negara ini, telah memilih untuk mengisytiharkan 15 Sya'baan yang lebih dikenali sebagai Nisfu Sya'baan sebagai Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pengisytiharan ini merupakan pernyataan tekad kementerian ini untuk mengadakan Hari Pelanggan pada setiap tahun pada tarikh tersebut sebagai salah satu usaha kementerian ini dalam meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kepada pelanggan dan menjadikannya sebagai sarana memperkukuh lagi hubungan antara kementerian ini dan pelanggan-pelanggannya. Pengendalian Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama, dengan sendirinya menambahkan lagi agenda dalam taqwim aktiviti Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Saya berharap penambahan aktiviti ini akan lebih meningkatkan kesedaran di kalangan warga kementerian ini di semua peringkat tentang pentingnya pelanggan diberi pemedulian dan layanan yang berkualiti kerana Hari Pelanggan ini dimaksudkan untuk menyediakan kemudahan kepada pelanggan-pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama sebagai pelengkap kepada kemudahan-kemudahan yang sedia ada seperti penyediaan perkhidmatan secara elektronik, talian hotline, lokasi pejabat atau kaunter-kaunter zakat yang mudah dikunjungi, layanan yang mesra dan sopan serta sistem pengurusan aduan yang efektif dan mesra pelanggan ("customer friendly") termasuk penyediaan peti-peti cadangan.

Pelbagai usaha yang saya sebutkan tadi dilakukan bagi menjamin perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan dilaksanakan dengan berkesan, namun pada realitinya Kementerian Hal Ehwal Ugama tidak terlepas daripada menghadapi kemungkinan kegagalan dalam pemberian perkhidmatan mengikut standard-standard kualiti yang ditetapkan atau mengikut apa yang dijanjikan melalui Tekad Pemedulian Orang Ramai. Kadangkalanya kegagalan ini berpunca daripada faktor-faktor di luar jangkaan yang sukar dikawal. Apa yang jelas, kegagalan ini boleh menimbulkan kekecewaan kepada para pelanggan kerana merekalah yang menerima akibat dalam bentuk pelbagai kesukaran dan kesulitan atau kelambatan. Oleh itu, bagi memelihara kepuasan hati pelanggan, Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mengambil tindakan-tindakan strategik iaitu melaksanakan sistem pemulihan perkhidmatan (Service Recovery System).

Saya melihat Pemulihan Perkhidmatan adalah komponen penting dalam sistem penyampaian keluaran atau perkhidmatan di kementerian ini yang jika dikendalikan dengan bijaksana akan berupaya meningkatkan kepuasan hati pelanggan di samping membantu mewujudkan imej sebagai organisasi yang benar-benar berorientasi pelanggan (cutomer driven). Kerana itu pihak pengurusan di kementerian ini haruslah menganggap sistem pemulihan perkhidmatan sebagai peluang keemasan untuk membuktikan komitmen terhadap pelanggan masing-masing. Namun begitu, matlamat-matlamat utama operasi organisasi mestilah kekal untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang tepat pada kali pertama dan setiap kali (doing it right the first time and every time). Saya melihat inilah cara yang paling baik untuk mengekalkan kepuasan hati pelanggan kerana walaupun tindakan pemulihan perkhidmatan dibolehkan, tetapi ia hendaklah dibataskan kepada kes-kes yang bersifat di luar jangkaan sahaja. Seboleh mungkin tindakan sedemikian hendaklah dielakkan kerana setiap tindakan pemulihan pasti melibatkan kos kualiti. Manakala tindakan strategik yang paling bijak ke arah kecemerlangan organisasi dan kepuasan hati pelanggan ialah amalan penambahbaikan berterusan.

Para hadirin,

Keupayaan organisasi menghasilkan keluaran dan perkhidmatan yang berkualiti amat bergantung kepada kecekapan proses kerja. Ini bermakna usaha-usaha yang berterusan, terancang dan sistematik harus diambil bagi memperkukuh proses kerja di kementerian ini bagi memastikan keluaran dan perkhidmatan kementerian ini menepati standard-standard kualiti yang dikehendaki oleh pelanggan. Bagi tujuan ini, struktur-struktur pengurusan kualiti yang terdapat di kementerian ini seperti Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam Peringkat Kementerian dan Jabatan, Pasukan-Pasukan Petugas dan Kumpulan-Kumpulan Kerja Cemerlang hendaklah digerakkan sepenuhnya untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dengan menggunakan model-model yang bersesuaian dan dengan mengambil kira dasar-dasar, peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti di dalam GO, FR, Surat-Surat Keliling serta amalan-amalan baik yang digunapakai.

Usaha-usaha ke arah penambahbaikan berterusan ke atas proses kerja ini dilaksanakan sebagai langkah menjunjung titah-titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menitahkan supaya semua perkara yang mudah mestilah dipercepatkan pengendaliannya, sementara perkara yang lebih kompleks pula hendaklah diusahakan seberapa boleh untuk dipermudahkan prosesnya serta mana-mana kelembapan di dalam proses pelaksanaan hendaklah dikaji dan diatasi secepatnya. Dengan yang demikian, motto penyediaan perkhidmatan kita bolehlah berbunyi "Yang Senang Disenangkan, Yang Susah Dimudahkan".

Akhirnya, dengan mengucapkan kalimah :

بسم الله الرحمن الرحيم

Saya dengan sukacita melancarkan Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama 1427H / 2006M dan merasmikan Pameran Meningkatkan Kualiti Kehidupan Beragama sempena Hari Pelanggan Kementerian Hal Ehwal Ugama pada pagi ini. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan keberkatan di atas usaha-usaha kita yang berkebajikan ini.

وبا لله التوفيق والهداية

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         

                  


        Ucapan YM Setiausaha Tetap
Majlis Pembukaan Program Perkhemahan Belia Masjid Anti Dadah Peringkat Masjid Daerah Brunei Muara Pd 27/12/06 di Masjid Kg.Perpindahan Mata-Mata, Gadong.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

v Salah satu anugerah Allah SWT yang terbaik ialah zaman muda.

v Zaman muda adalah:-

- zaman yang paling gemilang

- zaman yang paling produktif

- zaman membangun

- zaman membina

- zaman menuntut ilmu

- zaman mengembara

- zaman mencoba

v Zaman muda juga ialah zaman kekuatan diantara dua kelemahan:

Iaitu kelemahan di zaman kanak-kanak dan di zaman tua.

v Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum (ayat 54):

Allah mencipta kamu bermula dengan keadaan lemah (kanak-kanak), selepas berkeadaan lemah itu, Ia menjadikan kamu kuat (muda/belia). Setelah itu, Ia menjadikan kamu lemah pula serta beruban (tua).

v Hadis daripada Ibnu Abas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

Pergunakan lima kesempatan sebelum tibanya lima perkara:

- Hidupmu sebelum matimu.

- Sehatmu sebelum sakitmu.

- Waktu senangmu sebelum sibukmu.

- Masa mudamu sebelum hari tuamu.

- Waktu kayamu sebelum miskinmu.

Program Perkhemahan Belia Masjid anti Dadah:-

- Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dadah.

- Melindungi belia daripada dadah.

- Meningkatkan kesedaran.

- Mencegah.

- Meningkatkan semangat ke Islaman, ke Imanan.

- Aktiviti semasa percutian sekolah.

Aktiviti:

- Ceramah motivasi.

- Ceramah tentang penyalahgunaan dadah.

- Ketahanan jati diri.

- Demonstrasi menakutkan (sebatan).

- Untuk memberi pengetahuan, membantu memberi kesedaran, gambaran sebagai "penagih" yang merengkok sama ada di Penjara atau Rumah Pemulihan Al-Islah.

- Susah untuk menerima hakikat sebenar / menerima kenyataan - anak / suami / isteri / ayah / ibu - sebagai "penagih".

Timbul Rasa:

- Penyesal (Menyesal tidak berguna).

- Malu (kepada keluarga, masyarakat).

- Kepiluan / kesedihan (yang ditinggalkan).

- Banyak persoalan / pertanyaan kenapa? Why? Kenapa berlaku kepada saya? Kenapa berlaku kepada anak saya?

- Masyarakat / keluarga.

- Pekerjaan?

- Semasa di Penjara / di Rumah Al-Islah:-

w Bayangkan tiada pelawat (Indung bapa / adik beradik tidak melawat).

w Bayangkan tiada dipeduli oleh keluarga.

w Timbul keinsafan.

( 12 - 36 bulan atau lebih)

w Banyak masa untuk berfikir / insaf / belajar ilmu ugama.

Sekian.

وبا لله التوفيق والهداية

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته